Dyżur wakacyjny

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie w roku szkolnym 2022/2023

 • Dyżur wakacyjny jest organizowany, zgodnie z ustalonym harmonogramem, dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Piaseczno, dla których organ prowadzący ustalił przerwę w funkcjonowaniu.
 • Warunkiem zgłoszenia na dyżur wakacyjny jest złożenie w przedszkolu dyżurującym Karty zapisu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego.
 • Przedszkole macierzyste potwierdza uczęszczanie dziecka w roku szkolnym 2022/2023 przez ostemplowanie Karty zapisu oraz podpis uprawnionego pracownika.
 • O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń, z zachowaniem zasady, że pierwszeństwo w naborze na dyżur wakacyjny organizowany w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie mają dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2022/2023 do Przedszkola nr 8 w Piasecznie.
 • Terminy składania kart korzystania z dyżuru wakacyjnego i dokonywania opłat dla rodziców dzieci mających pierwszeństwo w naborze na dyżur wakacyjny organizowany w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie określa załącznik  nr 3 do Zarządzenia w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego.
 • Ustalono następujące terminy składania kart zapisu i dokonywania opłat dla rodziców dzieci z pozostałych przedszkoli prowadzonych przez gminę Piaseczno:
 • składanie kart – 29 maja – 09 czerwca 2023 r.;
 • dokonywania opłat – 29 maja – 15 czerwca 2023.
 • Jeżeli dziecko korzysta z dyżuru wakacyjnego w więcej niż jednym przedszkolu, należy wypełnić i złożyć Kartę zapisu do każdego z nich.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka jest terminowe dokonanie  opłaty za wyżywienie na rachunek bankowy przedszkola dyżurującego wraz z podaniem właściwego tytułu przelewu.
 • Przez terminowe dokonanie opłaty rozumie się datę uznania opłaty za wyżywienie na rachunku bankowym przedszkola dyżurującego.
 • Brak uiszczenia opłaty we wskazanych terminach oznacza rezygnację z miejsca.
 • Przyjęcie na dyżur wakacyjny dziecka, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonych terminów, może nastąpić wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.
 • Wysokość opłat:
 • opłata z wyżywienie – iloczyn ilości dni dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie i wysokości dziennej stawki żywieniowej, która wynosi 13 zł, (10 dni x 13 zł = 130 zł ) płatne w wyznaczonym terminie przed dyżurem wakacyjnym. Rezygnacja z dyżuru, bądź nieobecność dziecka nie skutkuje zwrotem opłaty;
 • opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat – kwota płatna w terminie 7 dni po zakończeniu dyżuru na rachunek bankowy wskazany przez przedszkole, wg faktycznej ilości godzin pobytu dziecka. Nieterminowa wpłata skutkuje naliczeniem należnych odsetek.
 • Ewidencja godzin pobytu dziecka w przedszkolu prowadzona jest w formie papierowej przez wskazanego pracownika przedszkola.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego obowiązują przepisy zawarte w statutach oraz regulaminach przedszkoli  publicznych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
Skip to content