Erasmus+

Akredytacja programu Erasmus +  

Przedszkole nr 8 w Piasecznie przystąpiło do Akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno na lata 2021-2027. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2022 do 31.08.2027 r.  

Główne cele: 

 • rozszerzenie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach wyjazdowych i kontynuacja nauki języka po powrocie z mobilności; 
 • rozwijanie kompetencji przywódczych niezbędnych do prowadzenia placówki i zarządzania nią oraz realizacji dodatkowych projektów, w których placówka uczestniczy; 
 • rozwijanie metodyki pracy poprzez poznanie metody projektów STREAM, 
 • ekologia i aktywizacja uczniów.  

Uczestnictwo naszego przedszkola w gminnej akredytacji jest kontynuacją dotychczasowych działań placówki w zakresie rozwijania umiejętności językowych i metodycznych kadry w oparciu o projekty Erasmus+. Do tej pory zrealizowaliśmy dwie własne akredytacje: 

 • W roku 2017 nauczycielki z naszego przedszkola uczestniczyły w kursie językowym w Wielkiej Brytanii,  
 • W roku 2022 wzięłyśmy udział w kursie językowym w Irlandii.  

Regulamin projektu ERASMUS + w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie – mobilności nauczycieli. 

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE: 

 • Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2027 w Akredytacji Gminnej programu Erasmus + na lata 2021-27. 
 • W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele Przedszkola nr 8 w Piasecznie. 
 • Projekt realizowany jest w formie mobilności nauczycieli oraz działań  wdrażających zdobyte doświadczenie po powrocie z mobilności.  

GŁÓWNE CELE PROJEKTU – dwa obowiązkowe i dwa do wyboru dla przedszkoli: 

 • Rozszerzenie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach wyjazdowych i kontynuacja nauki języka po powrocie z mobilności. 
 • Rozwijanie kompetencji przywódczych niezbędnych do prowadzenia placówki i zarządzania nią oraz realizacji dodatkowych projektów, w których placówka uczestniczy. 
 • Rozwijanie metodyki pracy poprzez poznanie metody projektów STREAM.  
 • Rozwijanie zainteresowań ekologicznych i aktywizacja uczniów.  

UDZIAŁ W PROJEKCIE: 

 • Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, wszelkie koszty pokrywane są ze środków Unii 

Europejskiej. 

 • Grant  pokrywa koszty transportu, zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, wyżywienia , zakwaterowania oraz koszty szkoły/kursu. 
 • Drobne wydatki uczestnicy pokrywają ze środków własnych. 
 • Językiem roboczym projektu jest język angielski. 

WARUNKI I ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW NA MOBILNOŚĆ: 

1.Do rekrutacji mogą przystąpić wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.  

2. Rekrutacja do projektu trwa do 31.12.2022r.  

3. Chętni  nauczyciele, w terminie ustalonym przez komisję, zgłaszają swoją kandydaturę na wyjazd.  

4. Nauczyciele określają cel swojej mobilności, wybrany spośród w/w, zgłaszają termin i państwo, do którego chcieliby się udać na kurs. 

5. Rekrutacji dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

a) Dyrektor przedszkola; 

b) Koordynator projektu; 

c) Przedstawiciel zespołu nauczycieli. 

6.  Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdu. 

7. W przypadku rezygnacji z wyjazdu osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, komisja kwalifikuje w kolejności osoby z listy rezerwowej. 

8. Dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

9. Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji projektu.  

10. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie Erasmus + zostaną określone i przedstawione w Umówię finansowej, m.in.: 

– forma doskonalenia 

– termin i lokalizacja kursu zagranicznego 

– wysokość dofinansowania 

– zasady wsparcia 

– program i zakres kursu. 

11. Do niniejszego regulaminu zostaje załączony załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy. 

Skip to content