Deklaracja dostępności

Wstęp

Przedszkole nr 8 w Piasecznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Internetowej https://naszaosemka.pl/.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona Internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

•​filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

•​część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

•​Deklarację sporządzono dnia: 13.04.2023

•​Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 13.04.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola: przedszkole8piaseczno@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 750 41 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 8 w Piasecznie, ul. Księcia Józefa 19, 05-500 Piaseczno  

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Księcia Józefa, wejście główne dla gości, rodziców i dzieci oraz wejście dla personelu kuchennego, z boku budynku. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. W holu codziennie w godzinach 6.30-9.00 oraz 14.00-17.30 dostępny jest pracownik przedszkola. Na parterze budynku znajduje się gabinet intendenta, na pierwszym piętrze znajdują się sekretariat oraz gabinet dyrektora. Wejście przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Sale przedszkolne rozmieszczone są w dwóch budynkach. Do drugiego budynku wejście możliwe jest przez furtkę i także dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście do przedszkola  nie jest zabezpieczone bramką.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie przedszkola nie istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.

Skip to content