Rada Rodziców

KLAUZULA INFORMACYJNA

(rada rodziców)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Przedszkole nr 8 w Piasecznie przy ul. Księcia Józefa 19, 05 – 500 Piaseczno, tel. +48 22 750 4182, e-mail: przedszkole8piaseczno@gmail.com.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e – mail: a.dziewanowska@obslugarodo.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z członkostwem w organie wewnętrznym placówki (tj. radzie rodziców). Przetwarzanie danych osobowych jest związane z realizacją celów statutowych Administratora.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 5. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),
 6. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych) – przesłanka legalizująca publikację danych osobowych członków rady rodziców na stronie internetowej Administratora,
 7. 6 ust. 1 lit. c) RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) – przesłanka legalizująca przetwarzanie danych osobowych osób, które dokonują dobrowolną wpłatę na rady rodziców.
 8. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych mogą być również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. usługodawcy wykonujący usługi np. serwisu systemów informatycznych. 
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w przypadku członków rady rodziców przez okres członkostwa w radzie rodziców, a następnie dane będą przetwarzane w dalszych celach archiwalnych, przez okres wskazany w przepisach o archiwach. W pozostałych przypadkach przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u Administratora.
 10. Członkowie rady rodziców – są zobowiązani do podania danych osobowych. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia w poczet członków rady rodziców. Podanie danych osobowych w celu publikacji na stronie internetowej jest dobrowolne. W przypadku dokonywania dobrowolnych wpłat na radę rodziców, podanie danych jest obowiązkowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie wpłaty. W pozostałych przypadkach obowiązek podania danych osobowych będzie analizowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  1. sprostowania nieprawidłowych danych;
  1. żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
  1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
  1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do usunięcia danych osobowych w związku z publikacją danych osobowych na stronie internetowej przedszkola.
 12. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
Skip to content