Programy i projekty

1.TAK PRACUJEMY

Sojusz metod – Program dotyczy elementarnej nauki czytania w przedszkolu w zakresie wszystkich grup wiekowych.

Główne cele programu:

 •  nabywanie  umiejętności czytelniczych na poziomie elementarnym, w pełnym zakresie alfabetu,
 •  zminimalizowanie stresu związanego z nauką czytania poprzez zabawowy charakter nauki i zastosowanie elementów samokontroli.

Terapia baśnią- Metodę te stosujemy w ramach relaksacji poobiedniej.

 • czytaniu baśni towarzyszy zawsze odpowiedni nastrój w sali (zapalona świeczka),
 • po przeczytanej baśni każdy ma możliwość wypowiedzenia się,
 • baśń wykorzystujemy również do rozwiązywania problemów wychowawczych w grupie.

Pedagogika zabawy – wybiera z repertuaru zabaw tradycyjnych te, które spełniają określone zasady, a zwłaszcza:

 • zapewniają dobrowolność uczestnictwa,
 • uwzględniają wszystkie poziomy komunikowania,
 • uznają pozytywne przeżycia, jako wartość i unikają rywalizacji.

Posługując się różnymi środkami wyrazu-najczęściej stosujemy zabawy:

 • zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie imion,
 • zabawy rozluźniające, odprężające, oparte o ruch, taniec, gest,
 • zabawy dramowe polegające na wykorzystywaniu gry z podziałem na role, jako wstępu do omówienia problemu,
 • zabawy integrujące duże grupy, umożliwiające wszystkim wspólną, aktywną zabawę.

Stosowane zabawy mają służyć wzmocnieniu motywacji do uczenia się, do pracy w grupie; otwarcie się na innych, uwolnienie siebie samego od lęku i niepewności przed deprymującą  oceną.

Ruch rozwijający dla dzieci  – metoda Weroniki Sherborne nawiązuje do wczesnodziecięcego doświadczenia człowieka, wykorzystując dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne emocjonalne i społeczne do rozszerzenia świadomości samego siebie pogłębienia kontaktu z innymi ludźmi. W programie ćwiczeń ruchowych wyróżnia się następujące grupy ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka:

 • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
 • ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,
 • ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą,
 • ćwiczenia twórcze.

Korzyści płynące z metody: wyzwala swobodę zachowań i naturalność, daje okazje do rozładowania energii, daje: radość, pewność siebie, poczucie harmonii z innymi, poczucie bezpieczeństwa, poczucie partnerstwa, wyzwala zaangażowanie.

                                                               Spójrz inaczej- program profilaktyczno -wychowawczy                                                                     mający na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami, sytuacjami trudnymi oraz lepsze zrozumienie siebie. Zajęcia realizowane są w następujących blokach:

 • Postrzeganie siebie i rozumienie  swoich uczuć 
 • Uczestnictwo w grupie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Dbanie o zdrowie.

Edukacja matematyczna – programu E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

Cele: -rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci poprzez realizowanie kolejnych bloków tematycznych: orientacja przestrzenna, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia obiektów, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, mierzenie długości, klasyfikacja, rozwiązywanie i układanie zadań arytmetycznych, zapoznanie z wagą i sensem mierzenia, mierzenie płynów, intuicje geometryczne, konstruowanie gier, zapisywanie czynności matematycznych

Wzory i obrazki – program rozwijający percepcję wzrokową wg M. Frostig, D. Horne.

Program  –Program Ćwiczeń Integrujących w zakresie poprawy stanu odruchów, równowagi, koordynacji i wyników w nauce Program obejmuje wykonywanie serii ruchów rozwojowych, wzorowanych na ruchach jakie wykonuje dziecko w pierwszym roku życia. Ćwiczenia wykonywane są systematycznie przez 6-9 miesięcy.

Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej- Metoda Doroty Dziamskiej.

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Straussmetoda pozwala m.in. na rozwijanie umiejętności słuchania muzyki klasycznej, ilustrowania muzyki ruchem, rozpoznawania i nazywania instrumentów perkusyjnych, tworzenia akompaniamentu do muzyki poważnej  na instrumentach perkusyjnych, doskonalenie koncentracji uwagi. W praktyce wykorzystuje się m.in. takie utwory muzyczne jak: Contry Dance J.F. Heandel, Taniec węgierski – J. Brahms, Pizzicato– L. Delibes, Marsz Turecki- L.van Beethoven.

2.TAK ROZWIJAMY PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

Projekty edukacyjne:

 1. Przedszkole bez zabawek –  innowacja pedagogiczna – alternatywna forma pracy z dziećmi realizowana w miesiącu listopadzie rozwijająca aktywność twórczą dzieci  poprzez samodzielne wykonywanie zabawek z materiałów wtórnych.  Innowacja realizowana w grupach 4,5,6 – latków przy dużym zaangażowaniu środowiska rodzinnego. Finałem projektu jest rodziny konkurs ekologiczny w każdym roku odbywający się pod innym hasłem . Rodzice wraz z wychowankami   wykonali m.in. „Patki – cudaki”, „Eko – jeże”, „Rupaki”. Przez kilka lat konkurs ekologiczny odbywał  się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno .
 2. Mój zawód ! Moje pasje!- projekt ma na celu rozszerzenie treści z zakresu edukacji społecznej; realizowany przy dużym współudziale rodziców dzieci- dotyczy poszerzenia wiedzy na temat zawodów oraz pasji najbliższych członków rodziny.
 3. Projekty badawcze- realizowanie zagadnień o dużej wartości poznawczej poprzez działania badawcze(eksperymenty , doświadczenia) połączone z pracą w terenie i aktywnym udziałem ekspertów wskazanych przez dzieci. Na przestrzeni lat  zrealizowano następujące projekty badawcze: Liście, Kwiaty, Drzewa, Kot, Parki Narodowe, Pomidor, Tropy leśne, Jajko, Woda, Ptaki, Grzyby, Konstrukcja człowieka.

Nasze programy. Programy własne:

 1. Adaptacja – program wspomagający środowisko rodzinne wychowanków;  jego głównym celem jest wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach zinstytucjonalizowanych poprzez  umożliwienie mu poznawania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa oraz  przygotowanie rodziców do udzielenia dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania
 2. Wędrowiec- program wspierający edukację turystyczną i regionalną dziecka; główne cele programu to rozbudzanie w wychowankach zamiłowania do turystyki pieszej nizinnej, wzbogacenie wiedzy na temat własnego regionu, dostarczanie prawidłowych wzorów rekreacji ruchowej. Jednym z zadań programu jest zdobycie przez wychowanków odznaki turystycznej dla najmłodszych „siedmiomilowe buty”.
 3. Chcę być bezpieczny- program profilaktyczny przedszkola , uwrażliwia dzieci na dbałość na bezpieczeństwo własne oraz innych . zadania programu koncentrują się  wokół następujących zagadnień : Bezpieczne przedszkole, Bezpieczny dom, Bezpiecznie na drodze, Pies wróg czy przyjaciel, Powiedz NIE obcemu, Bezpieczne wakacje. Program realizowany przy współpracy środowiska lokalnego.
 4. Z korektywą za pan brat- program profilaktyczny dotyczący zapobiegania wad postawy u dzieci oraz korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała.
 5. Bystre ucho- program wspomagający realizowany w ramach pracy dydaktyczno –wyrównawczej mający na celu m.in- wspomaganie rozwoju mowy dzieci, rozwijanie słuchu fonemowego,  kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

3. A TAK OTWIERAMY SIĘ NA ŚWIAT

A. Projekty grantowe

1.Zapraszamy ptaki do ogrodu – projekt edukacyjny realizowany w ramach grantu zdobytego w konkursie ekologicznym” Eko odkrywcy II”  przeznaczony dla dwóch najstarszych grup przedszkolnych. Projekt wzbogacał treści programowe z zakresu edukacji przyrodniczej. Wychowankowie uczestniczyli m.in.: w warsztatach edukacyjnych organizowanych w Nadleśnictwie Chojnów, Nadleśnictwie Pionki, w warsztatach  kulturalno – społecznych, w wycieczkach krajoznawczych, konkursach przyrodniczych, prowadzili systematycznie obserwacje przyrodnicze na terenie ogrodu przedszkolnego.

Koszt grantu:3.500

Termin realizacji:

Autorki projektu:

2. Leśne oczko wodne- wielkie centrum obserwacji , badań i doświadczeń

Koszt grantu: 3.000 zł

Termin realizacji:

Autorki projektu: Agnieszka Bukowińska, Justyna Chłopek

3. Leśne laboratorium pod chmurką

Koszt grantu: 10.000 zł

Termin realizacji:

Autorki projektu: Agnieszka Bukowińska, Justyna Chłopek

4. Ogród czterech żywiołów – przyrodnicze centrum zdrowia, nauki  i relaksacji

Koszt grantu: 18.000 zł

Autorki projektu: Agnieszka Bukowińska, Justyna Pędzich, Dominika Górska

B. Programy ogólnopolskie

1. Szkoła promująca zdrowie –  program dla szkól i przedszkoli , ma na celu realizację zadań stwarzających warunki do harmonijnego rozwoju  psychofizycznego wychowanków poprzez aktywne działania prozdrowotne. Przez trzy lata placówka realizowała zadania wymagane w programie współpracując ściśle  w tym zakresie ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.  We wrześniu 2016 roku Przedszkole nr 8 zostało włączone do Mazowieckiej Sieci szkól Promującej Zdrowie. W ramach edukacji zdrowotnej staramy się m.in.: wyposażyć wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania prawidłowych wyborów dotyczących zdrowego stylu życia. 

2. Chronimy dzieci- celem programu jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych oraz rówieśników. Koordynatorem programu jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Jesteśmy w trakcie tworzenia szeroko pojętej polityki ochrony dzieci przed skrzywdzeniem . Nasze działania  skierujemy do personelu, rodziców i opiekunów naszych wychowanków , wyposażymy także dzieci w wiedzę na temat unikania zagrożeń oraz możliwości  uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Nauczyciele odpowiedzialni za realizacje programu uczestniczą w cyklu szkoleń organizowanych przez pracowników fundacji DDS.

Skip to content