Dyżur wakacyjny – przyjęte dzieci

Szanowni Państwo.

Wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli karty zapisu do godziny 10.00 zostały przyjęte na dyżur wakacyjny (do numeru 66). Gwarancją zachowania miejsca jest dokonanie wpłaty za wyżywienie do dnia 16.06.

  1. Wysokość opłat:
  1. opłata z wyżywienie – iloczyn ilości dni dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie i wysokości dziennej stawki żywieniowej, która wynosi 13 zł., (10 dni x 13 zł. = 130 zł.) płatne w wyznaczonym terminie przed dyżurem wakacyjnym. Rezygnacja z dyżuru, bądź nieobecność dziecka nie skutkuje zwrotem opłaty;

NUMER KONTA WYŻYWIENIE : 04 1240 6351 1111 0010 8769 3080

Uprzejmie prosimy w tytule przelewu wpisać: DYŻUR WAKACYJNY, imię oraz nazwisko dziecka

  • opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dzieci kończą 6 lat – kwota płatna w terminie 7 dni po zakończeniu dyżuru na rachunek bankowy wskazany przez przedszkole, wg faktycznej ilości godzin pobytu dziecka. Nieterminowa wpłata skutkuje naliczeniem należnych odsetek.
Skip to content