Metody pracy z dziećmi

Nasze metody pracy

Sojusz metod

Program dotyczy elementarnej nauki czytania w przedszkolu w zakresie wszystkich grup wiekowych.

Główne cele programu:

 • nabywanie umiejętności czytelniczych na poziomie elementarnym, w pełnym zakresie alfabetu
 • zminimalizowanie stresu związanego z nauką czytania poprzez zabawowy charakter nauki i zastosowanie elementów samokontroli

Terapia baśnią

Metodę te stosujemy w ramach relaksacji poobiedniej

 • Czytaniu baśni towarzyszy zawsze odpowiedni nastrój w sali (zapalona świeczka).
 • Po przeczytanej baśni każdy ma możliwość wypowiedzenia się.
 • Baśń wykorzystujemy również do rozwiązywania problemów wychowawczych w grupie.

Pedagogika zabawy

Wybiera z repertuaru zabaw tradycyjnych te, które spełniają określone zasady, a zwłaszcza:

 • zapewniają dobrowolność uczestnictwa
 • uwzględniają wszystkie poziomy komunikowania
 • uznają pozytywne przeżycia, jako wartość i unikają rywalizacji

Posługując się różnymi środkami wyrazu najczęściej stosujemy zabawy:

 • zabawy ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia, poznanie imion
 • zabawy rozluźniające, odprężające, oparte o ruch, taniec, gest
 • zabawy dramowe polegające na wykorzystywaniu gry z podziałem na role, jako wstępu do omówienia problemu
 • zabawy integrujące duże grupy, umożliwiające wszystkim wspólną, aktywną zabawę

Stosowane zabawy mają służyć wzmocnieniu motywacji do uczenia się, do pracy w grupie, otwarcie się na innych, uwolnienie siebie samego od lęku i niepewności przed deprymującą oceną.

Ruch rozwijający dla dzieci

Metoda Weroniki Sherborne nawiązuje do wczesnodziecięcego doświadczenia człowieka, wykorzystując dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne emocjonalne i społeczne do rozszerzenia świadomości samego siebie, pogłębienia kontaktu z innymi ludźmi. W programie ćwiczeń ruchowych wyróżnia się następujące grupy ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka:

 • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
 • ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu
 • ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą
 • ćwiczenia twórcze

Korzyści płynące z metody: wyzwala swobodę zachowań i naturalność, daje okazje do rozładowania energii, daje: radość, pewność siebie, poczucie harmonii z innymi, poczucie bezpieczeństwa, poczucie partnerstwa, wyzwala zaangażowanie.

Spójrz inaczej

Program profilaktyczno – wychowawczy mający na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie z problemami, sytuacjami trudnymi oraz lepsze zrozumienie siebie. Zajęcia realizowane są w następujących blokach:

 • Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć.
 • Uczestnictwo w grupie.
 • Rozwiązywanie problemów.
 • Dbanie o zdrowie.

Edukacja matematyczna

Program E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

Cele: rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci poprzez realizowanie kolejnych bloków tematycznych: orientacja przestrzenna, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia obiektów, wspomaganie rozwoju operacyjnego, rozumowania, mierzenie długości, klasyfikacja, rozwiązywanie i układanie zadań arytmetycznych, zapoznanie z wagą i sensem mierzenia, mierzenie płynów, intuicje geometryczne, konstruowanie gier, zapisywanie czynności matematycznych

Wzory i obrazki

Program rozwijający percepcję wzrokową wg. M. Frostig,

D. Horne oparty jest na założeniu, że w rozwoju dziecka można wyodrębnić kilka stadiów charakteryzujących się intensywnymi zmianami w poziomie poszczególnych zdolności lub umiejętności.
Na program Wzory i obrazki składają się trzy zeszyty z ćwiczeniami dla dziecka od młodszego wieku przedszkolnego do zerówki. Zeszyty do ćwiczeń stanowią zintegrowany wybór zadań angażujących wszystkie sfery percepcji wzrokowej na danym poziomie trudności. Zaleca się używanie ich w celu doskonalenia percepcji wzrokowej będącej ważnym aspektem dojrzałości szkolnej dzieci.

Program Ćwiczeń Integrujących

W zakresie poprawy stanu odruchów, równowagi, koordynacji i wyników w nauce Program obejmuje wykonywanie serii ruchów rozwojowych, wzorowanych na ruchach jakie wykonuje dziecko w pierwszym roku życia. Ćwiczenia wykonywane są systematycznie przez 6-9 miesięcy.

Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej

Jest to kinezjologiczny system kształcenia i terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu w procesie jego rozwoju. Istotą tych zajęć jest stwarzanie dziecku sytuacji edukacyjnych, w których w miarę swoich możliwości osiągnie ono optymalny poziom rozwoju: intelektualnego, społecznego, emocjonalnego oraz fizycznego. System ten opiera się na poznawaniu świata przez jednoczesne uaktywnienie: wzroku, słuchu, dotyku i ruchu, co pobudza pracę mózgu i zapewnia prawidłowe jego dotlenienie.

Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz

Należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. Metoda aktywizuje więc rozwój funkcji uczestniczących w procesie czytania i pisania oraz współdziałanie między nimi czyli integrację percepcyjno – motoryczną. Prezentowane tu podejście metodyczne uczenia się polisensorycznego, w działaniu i w zabawie sprzyja rozwojowi każdego dziecka.

Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss

Metoda pozwala m.in.: na rozwijanie umiejętności słuchania muzyki klasycznej, ilustrowania muzyki ruchem, rozpoznawania i nazywania instrumentów perkusyjnych, tworzenia akompaniamentu do muzyki poważnej na instrumentach perkusyjnych, doskonalenie koncentracji uwagi. W praktyce wykorzystuje się m.in.: takie utwory muzyczne jak: Contry Dance J.F. Heandel, Taniec węgierski J. Brahms, Pizzicato- L. Delibes, Marsz Turecki- L.van Beethoven.