Atrakcyjne popołudnia

Atrakcyjne popołudnia w przedszkolu

Zgodnie z przyjętą koncepcją pracy naszego przedszkola, opartą na teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera wspieramy dzieci w podejmowaniu różnorodnej aktywności zgodnie z ich potrzebami, zainteresowaniami i dominującym profilem inteligencji.

Od czterech lat w ramach cyklu ATRAKCYJNE POPOŁUDNIA W PRZEDSZKOLU, organizujemy zajęcia, których celem jest odkrywanie własnych możliwości, rozwijanie pasji, zdolności i ciekawości poznawczej wychowanków. Każde popołudnie stawia akcent na wybraną aktywność, która stymuluje do rozwoju jednej z 8 inteligencji wyróżnionej przez H. Gardnera.

Inteligencja językowa i inteligencja ruchowa

– organizacja zajęć mających na celu zachęcanie do twórczych działań werbalnych i niewerbalnych (układanie rymowanek i krótkich wierszy, organizowanie mini konkursów recytatorskich, zabawy inscenizowane z wykorzystaniem tekstów literackich, tworzenie opowiadań i historyjek, improwizacje słowno – ruchowe, wprowadzenie elementów alternatywnych metod czytania m.in.: „Sojusz metod” E. Arciszewskiej, zdobywanie dyplomów „Małego recytatora”.

– organizowanie zabaw ruchowych rozwijających zwinność, skoczność i zręczność zarówno w przedszkolu jak i na terenie ogrodu, korzystanie sezonowo ze ścieżki rowerowej, rozgrywanie meczy na boisku piłkarskim, organizowanie gier terenowych, pokonywanie torów przeszkód w terenie.

Inteligencja muzyczna

– organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie muzykalności dzieci, rozwijanie wyobraźni muzycznej; wykorzystanie m.in. metody aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss, wprowadzenie tańców integracyjnych, muzykowanie z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych oraz niekonwencjonalnych przedmiotów.

Inteligencja matematyczno-logiczna

– organizowanie zabaw i gier rozwijających zdolności matematyczne dzieci m.in.: w zakresie porównywania, przyporządkowania, klasyfikowania, liczenia, orientacji przestrzennej, mierzenia długości, ważenia, mierzenia płynów w działaniu praktycznym.

Inteligencja intrapersonalna i interpersonalna

-organizowanie zajęć mających na celu kształtowane otwartości na drugiego człowieka, rozwiązywanie sytuacji trudnych, twórczej współpracy w grupie; wykorzystanie m.in.: bajek terapeutycznych, zabaw parateatralnych, teatrzyków sylwet, dramy oraz realizacja wybranych treści z programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” dotyczących m.in.: postrzegania siebie i rozumienie swoich uczuć.

Inteligencja wizualno-przestrzenna i przyrodnicza

– organizacja zajęć mających na celu rozwijanie wyobraźni i myślenia przestrzennego poprzez różnorodną działalność plastyczno-konstrukcyjną, wykonywanie prac na konkursy plastyczne o zasięgu ogólnopolskim przez chętne dzieci.

– zabawy doskonalące orientację w przestrzeni, dostrzeganie i rozwiązywanie problemów przyrodniczych, m.in.: prowadzenie obserwacji w punktach obserwacji zorganizowanych na terenie ogrodu przedszkolnego, poznawanie gatunków roślin w przedszkolnym lesie, spacery po ścieżce dydaktyczno- turystycznej, wsłuchiwanie się w odgłosy przyrody w leśnym kręgu ciszy, realizacja projektów badawczych.